Вимоги до публікації

   1. До науково-практичного журналу "Вісник кримінального судочинства" приймаються статті, які відповідають тематиці журналу за такими рубриками: 1) проблеми кримінального процесу; 2) проблеми кримінального права; 3) проблеми криміналістики; 4) проблеми міждисциплінарних досліджень.   

   2. Статті, що надсилаються до редакції журналу "Вісник кримінального судочинства", відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України", повинні містити такі елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання мети статті;
  • виклад основного матеріалу, дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

    3. Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, список використаних джерел, анотаціії, ключові слова) не повинен перевищувати 12 сторінок формату А4 (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5). Рукопис статті має бути виготовлено українською або російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами.

    4. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є), місце роботи).

    Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки та виділяється напівжирним шрифтом. Перед початком статті подаються анотації та ключові слова українською та російською мовою, що виділяються курсивом. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти. Анотації повинні містити, зокрема: прізвище та ім'я автора, назву статті.

    5. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела (наприклад: [2, c. 240]). Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів "Список використаних джерел" в порядку послідовного посилання у тексті статті. При оформленні публікацій потрібно дотримуватися ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

    6. Після "Списку використаних джерел" подається розширена анотація англійською мовою (1500-2000 умовних знаків) та ключові слова, що виділяються курсивом. Анотація має містити, зокрема: прізвище та ім’я автора, назву статті.

    7. До матеріалів необхідно додати:

    1) електронний варіант статті у форматі Word;

    2) інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є), місце роботи, навчання і посада, поштова адреса, контактний телефон;

    3) до статей аспірантів, ад’юнктів мають додаватися витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензія наукового керівника;

    4) фото автора в форматі jpg.

    8. Статті та матеріали подаються виключно в електронному вигляді шляхом заповнення відповідної форми на сайті журналу "Вісник кримінального судочинства". 

    Стаття, подана до редакції журналу, підлягає обов'язковому рецензуванню. Результати, проведеного рецезування, направляються автору статті на вказану ним електронну адресу. У разі позитивної оцінки, автор повинен сплатити грошові кошти за опублікування його статті в журналі. Вартість публікації становить 40 грн за один друкований аркуш.

    Автор несе персональну відповідальність за дотримання при підготовці статті норм чинного законодавства (зокрема щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), достовірність викладених відомостей, цитувань і посилань на теоретичні джерела та норми актів законодавства і перекладів анотацій на статтю.

    9. Відповідальний секретар редколегії журналу: Старенький Олександр Сергійович – моб. тел. 096-388-51-52.