Вимоги до публікації статей

1. До науково-практичного, міжнародного журналу «Вісник кримінального судочинства» приймаються статті, які відповідають тематиці журналу за такими рубриками:
1) проблеми кримінального процесу;
2) проблеми кримінального права;
3) проблеми криміналістики;
4) проблеми судоустрою, адвокатури та прокуратури;
5) проблеми міждисциплінарних досліджень.   
 
2. Статті, що надсилаються до редакції журналу «Вісник кримінального судочинства», відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинні містити такі елементи:
− постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
− аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
− формулювання мети статті;
− виклад основного матеріалу, дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
− висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
 
3. Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, список використаних джерел, анотації, ключові слова) не повинен перевищувати 25 сторінок формату А4 (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5). Рукопис статті має бути виготовлено українською або російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, польською мовами.
 
4. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є), місце роботи). Назва статті зазначається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки та виділяється напівжирним шрифтом. Перед початком статті подається анотація та ключові слова українською мовою, що виділяються курсивом. Анотація повинна містити, зокрема: прізвище та ім'я автора, назву статті. Обсяг анотації має становити 2–3 тис. знаків разом із ключовими словами (4–8 слів). Анотація має містити такі структурні частини:
а) постановка проблеми;
б) мета статті;
в) методи дослідження (зазначаються лише в тому випадку, якщо вони містять новизну і становлять інтерес, зважаючи на предмет статті);
г) основні результати дослідження;
ґ) висновки.
Кожна структурна частина анотації має починатися з абзацу. Назви структурних частин анотації, крім мети статті, не зазначаються.
 
5. У тексті статті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання, які потрібно розміщувати як примітку в нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою. Підрядкові бібліографічні посилання необхідно пов’язувати з текстом документа за допомогою знаків виноски, які подавати на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст1) та перед підрядковим посиланням (наприклад: 1Посилання). Під час нумерування підрядкових бібліографічних посилань потрібно застосовувати наскрізне нумерування в межах усієї статті (арабськими цифрами). Підрядкові  бібліографічні  посилання  повинні  бути  надруковані  у  текстовому  редакторі MS Word із вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 10 рt); міжрядковий інтервал – 1,0 та оформляти з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах, що застосовується у юриспруденції, – OSCOLA. Стиль OSCOLA передбачає поділ усіх використаних у статті джерел на первинні (нормативно-правові акти, статути, справи) та вторинні (книги, частини книг, багатотомні видання, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), веб-сайти, блоги). Первинні джерела складаються згідно із Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», а вторинні джерела – з використанням міжнародного стилю OSCOLA. Із правилами складання та подання у статті бібліографічних посилань згідно зі стилем OSCOLA можна ознайомитися у Стандарті Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA) (четверте видання)  і Методичних рекомендаціях «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах». Для складання бібліографічних посилань відповідно до стилю OSCOLA можна скористатися електронним бібліографічним менеджером.
 
6. «References» необхідно розміщувати після тексту статті.
«References» передбачає поділ на такі частини:
а) список первинних джерел, що має назву «Перелік юридичних документів». Список первинних джерел складається із секцій: нормативно-правові акти, статути, справи. Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за назвою в кожній секції. Первинні джерела необхідно складати згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;
б) список вторинних джерел, що має назву «Бібліографія». Список вторинних джерел складається із секцій: книги, частини книг, багатотомні видання, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), веб-сайти, блоги. Всі посилання потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора у кожній секції. Посилання без автора перераховуються в алфавітному порядку за назвою. Вторинні джерела потрібно складати із використанням стилю OSCOLA. Назви кириличних джерел, прізвища й імена їх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв необхідно транслітерувати латинськими літерами. Далі у квадратних дужках розміщується переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо. Після кожного посилання в дужках вказується мова оригіналу джерела, наприклад – in Ukrainian або in English. Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55; для російської мови застосовувати транслітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26. Онлайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт; для джерел російською мовою –«ТРАНСЛИТ.CC».
 
Приклади оформлення використаних джерел:
 
Монографія:
Rabinovych P ta inshi, Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky [The rule of law principle: issues of theory and practice] (Spolom 2016) (in Ukrainian).
 
Наукова стаття:
Stefanchuk R, ‘Do pytannia pro kodyfikatsiiu zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti’ [To the issue of codification of intellectual property legislation] (2016) 11 Pravo Ukrainy 86 (in Ukrainian).
 
Матеріали конференції:
Shtanko A, ‘Rozrobka osnovy teorii zakhystu tsyvilnykh prav ta okhoroniuvanykh zakonom interesiv kriz pryzmu pidkhodiv do vyznachennia yoho poniattia’ [Developing the basics of the theory of protection of civil rights and interests protected by law through the prism of approaches to the definition of its concept] Kanzafarova I (red), Shosti yurydychni dysputy z aktualnykh problem pryvatnoho prava: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena pamiati Ye.V. Vaskovskoho (do 150-richchia vid dnia yoho narodzhennia) [Sixth legal debates on the topical issues of private law: International scientific and practical conference dedicated to the memory of Ie.V. Vaskovskyi (on the 150th anniversary of his birth)] (Astroprynt, 2016) (in Ukrainian).
 
Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними.
Якщо в бібліографічному описі кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника розташовано поспіль, у наступних після першого описах застосовується подвійне тире, яке заміняє ім’я. Записи потрібно розташовувати в хронологічному порядку (починаючи з найдавнішого), а якщо збігаються роки видання – в алфавітному порядку за назвою.
Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.
«References» необхідно друкувати в текстовому редакторі MS Word з вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.
 
7. Після «References» подається розширена анотація англійською мовою (2000-3000 умовних знаків) та ключові слова, що виділяються курсивом. Анотація має містити, зокрема: прізвище та ім’я автора, назву статті.
 
8. До матеріалів необхідно додати:
1) електронний варіант статті у форматі Word;
2) інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є), місце роботи, навчання і посада, поштова адреса, контактний телефон;
3) до статей аспірантів, ад’юнктів мають додаватися витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензія наукового керівника;
4) фото автора в форматі jpg.
 
9. Статті та матеріали подаються виключно в електронному вигляді шляхом заповнення відповідної форми на сайті журналу «Вісник кримінального судочинства». 
Стаття, подана до редакції журналу, підлягає обов'язковому рецензуванню. Результати, проведеного рецензування, направляються автору статті на вказану ним електронну адресу. У разі позитивної оцінки, автор повинен сплатити грошові кошти за опублікування його статті в журналі. Вартість публікації становить 50 грн за один друкований аркуш.
Автор несе персональну відповідальність за дотримання при підготовці статті норм чинного законодавства (зокрема щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), достовірність викладених відомостей, цитувань і посилань на теоретичні джерела та норми актів законодавства і перекладів анотацій на статтю.