Вимоги до публікації статей

1. До наукового журналу «Вісник кримінального судочинства» приймаються статті, які відповідають тематиці журналу за такими рубриками:

1) проблеми кримінального процесу;

2) проблеми кримінального права;

3) проблеми криміналістики;

4) проблеми судоустрою, адвокатури та прокуратури;

5) проблеми міждисциплінарних досліджень.

2. Статті, що надсилаються до редакції наукового журналу «Вісник кримінального судочинства», відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинні містити такі елементи:

− постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

− аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

− формулювання мети статті;

− виклад основного матеріалу, дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

− висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

3. Загальний обсяг публікації (відомості про автора, назва статті, анотація українською мовою, ключові слова українською мовою, текст, підрядкові бібліографічні посилання, references, анотація англійською мовою, ключові слова англійською мовою) не повинен перевищувати 25 сторінок формату А4 (орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині, з відступом від лівого краю – 1,25 мм; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см, шрифт: Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5).

Рукопис статті має бути виготовлено українською або російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами.

4. На початку статті з вирівнюванням по правому краю подається інформація про автора (прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є), місце роботи/навчання, Researcher ID, ORCID ID (обов’язково)). Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/.

Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по лівому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою містяться на веб-сайті УДКК) .

Назва статті зазначається великими літерами з вирівнюванням по центру сторінки та виділяється напівжирним шрифтом. Вона повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

Перед початком статті подається анотація та ключові слова українською мовою, що виділяються курсивом. Анотація повинна містити, зокрема: прізвище та ім'я автора, назву статті. Обсяг анотації має становити 2-3 тис. знаків разом із ключовими словами (4-8 слів). Анотація має містити такі структурні частини:

а) постановка проблеми;

б) мета статті;

в) методи дослідження (зазначаються лише в тому випадку, якщо вони містять новизну і становлять інтерес, зважаючи на предмет статті);

г) основні результати дослідження;

ґ) висновки.

Кожна структурна частина анотації має починатися з абзацу. Назви структурних частин анотації, крім мети статті, не зазначаються.

5. У тексті статті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання, які потрібно розміщувати як примітку в нижній частині сторінки (полоси набору), відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою.

Підрядкові бібліографічні посилання необхідно пов’язувати з текстом документа за допомогою знаків виноски, які подавати на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст1) та перед підрядковим посиланням (наприклад: 1. Посилання).

Підрядкові бібліографічні посилання повинні бути надруковані у текстовому редакторі MS Word із вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 10 рt); міжрядковий інтервал – 1,0. Їх необхідно оформляти з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах, що застосовується у юриспруденції, – OSCOLA.

Стиль OSCOLA передбачає поділ усіх використаних у статті джерел на первинні (нормативно-правові акти, статути, справи) та вторинні (книги, частини книг, багатотомні видання, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), веб-сайти, блоги).

Первинні джерела складаються згідно із Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», а вторинні джерела – з використанням міжнародного стилю OSCOLA.

Із правилами складання та подання у статті бібліографічних посилань згідно зі стилем OSCOLA можна ознайомитися у Стандарті Оксфордського університету для цитування юридичних документів (OSCOLA) (четверте видання) і Методичних рекомендаціях «Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах».

Для складання бібліографічних посилань відповідно до стилю OSCOLA можна скористатися електронним бібліографічним менеджером.

6. «References» необхідно розміщувати після тексту статті.

«References» передбачає поділ на такі частини:

а) список первинних джерел, що має назву “List of legal documents” (“Перелік юридичних документів”). Список первинних джерел складається із секцій: legislation (законодавство), statutes (статути), cases (справи). Всі посилання розташовуються в алфавітному порядку за назвою в кожній секції. Первинні джерела необхідно складати згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”;

б) список вторинних джерел, що має назву “Bibliography” (“Бібліографія”). Список вторинних джерел складається із секцій: authored books (книги з автором (авторами)), edited books (книги або частини книг за редакцією), translated books (перекладні книги), encyclopedias (енциклопедії), dictionaries (словники), journal articles (статті з журналів), conference papers (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), thesis abstracts (автореферати дисертацій), dissertations (дисертації), newspaper articles (статті з газет) websites (веб-сайти), blogs (блоги) тощо. Всі посилання потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора у кожній секції. Посилання без автора повинні бути перераховані в алфавітному порядку за назвою. Вторинні джерела потрібно складати з використанням стилю OSCOLA.

Назви кириличних джерел, прізвища й імена їхніх авторів (укладачів, відповідальних та (або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латинськими літерами.

Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо.

Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад – (in Ukrainian) або (in English).

Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55; для російської мови застосовувати транслітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26.

Он-лайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – “Стандартна українська транслітерація” в режимі паспортний стандарт; для джерел російською мовою – “ТРАНСЛИТ.CC”.

Приклади оформлення використаних джерел:

Монографія:

Rabinovych P ta inshi, Pryntsyp verkhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky [The rule of law principle: issues of theory and practice] (Spolom 2016) (in Ukrainian).

Наукова стаття:

Stefanchuk R, ‘Do pytannia pro kodyfikatsiiu zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti’ [To the issue of codification of intellectual property legislation] (2016) 11 Pravo Ukrainy 86 (in Ukrainian).

Матеріали конференції:

Shtanko A, ‘Rozrobka osnovy teorii zakhystu tsyvilnykh prav ta okhoroniuvanykh zakonom interesiv kriz pryzmu pidkhodiv do vyznachennia yoho poniattia’ [Developing the basics of the theory of protection of civil rights and interests protected by law through the prism of approaches to the definition of its concept] Kanzafarova I (red), Shosti yurydychni dysputy z aktualnykh problem pryvatnoho prava: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena pamiati Ye.V. Vaskovskoho (do 150-richchia vid dnia yoho narodzhennia) [Sixth legal debates on the topical issues of private law: International scientific and practical conference dedicated to the memory of Ie.V. Vaskovskyi (on the 150th anniversary of his birth)] (Astroprynt, 2016) (in Ukrainian).

Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед перекладеними кириличними.

Якщо в бібліографічному описі декілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника розташовано поспіль, у наступних після першого описах застосовується подвійне тире (– –), яке заміняє ім’я та прізвище. Записи потрібно розташовувати в хронологічному порядку (починаючи з найдавнішого), а якщо збігаються роки видання – в алфавітному порядку за назвою.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

“References” необхідно друкувати в текстовому редакторі MS Word із вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

7. Після «References» з вирівнюванням по правому краю подається інформація про автора англійською мовою (прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є), місце роботи/навчання) та назва статті англійською мовою з вирівнюванням по центру сторінки та виділяється напівжирним шрифтом.

Розширена анотація англійською мовою має бути обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова; виділяються курсивом.

8. Наукові статті та матеріали подаються виключно в електронному вигляді шляхом заповнення відповідної форми на сайті журналу «Вісник кримінального судочинства».

Автор має подати:

1) електронний варіант статті у форматі Word;

2) інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь (якщо є), вчене звання (якщо є), місце роботи, навчання і посада, поштова адреса, контактний телефон (довідка формується шляхом заповнення електронної форми);

3) фото автора в форматі jpg.

9. Наукова стаття, подана до редакції журналу “Вісник кримінального судочинства” проходить незалежне подвійне сліпе рецензування (англ. мовою double-blind peer review): рецензент не знає, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті.

Рецензенти оцінюють актуальність, сучасний методичний рівень, достовірність і наукову новизну результатів статті, а також відповідність її оформлення вимогам редакції. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті, що не змінює її змісту. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу.

Автор несе персональну відповідальність за дотримання при підготовці статті норм чинного законодавства (зокрема щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), достовірність викладених відомостей, цитувань і посилань на теоретичні джерела та норми актів законодавства і перекладів анотацій на статтю. Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку.

Матеріали, що публікуються в науковому журналі «Вісник кримінального судочинства», віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.

10. Публікація матеріалів платна. Оплата здійснюється після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

Вартість публікації становить 50 грн за один друкований аркуш.

11. Положення про авторські права. Науковий журнал «Вісник кримінального судочинства» використовує положення про авторські права CREATIVE COMMONS для журналів відкритого доступу.

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

СС