ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Рецензування

Процедура рецензування (експертної оцінки) проводиться для забезпечення високого науково-теоретичного рівня Журналу. Мета огляду – сприяти ретельному відбору авторських рукописів для публікації, надання об’єктивної оцінки якості поданого матеріалу, а також визначення якості рівня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам.

Журнал дотримується «подвійного сліпого» рецензування, згідно з яким експертна оцінка здійснюється в анонімному порядку як для рецензента, так і для авторів.

Внутрішнє рецензування (попереднє оцінювання в редакції) 

Усі рукописи, які надійшли до редакції, перевіряє відповідальний редактор щодо мети, тематики, реакційної політики  журналу.  Рукописи, які не відповідають тематиці та редакційній політиці журналу або  редакційним стандартам журналу, відхиляють до рецензування. Не підлягають рецензуванню вступне слово редактора та блок з інформацією про виправлення, а також публікації  з тематики «на допомогу практикуючому юристу».

Рукописи статей, які не відповідають вимогам журналу щодо структури та оформлення, повертають авторам на доопрацювання та повторне подання. Якщо автор не надіслав відповіді на запит редактора впродовж 30 календарних днів, вважається, що рукопис не перебуває на розгляді в редакції журналу. 

Рукописи статей, у яких після перевірки на плагіат у системі Unichесk та/або  iThenticate виявлено значний відсоток текстових запозичень, повертають авторам на доопрацювання. У разі виявлення ознак плагіату статтю повертають авторові  без права повторного подання цієї статті.

Після усіх внутрішніх перевірок авторський оригінал статті передають на зовнішнє рецензування (експертне  оцінювання).

Зовнішнє рецензування (оцінюють незалежні експерти)

До етапу рецензування допускаються рукописи, оформлені відповідно до розділу вимоги до публікації, які пройшли первинний контроль в редакції.

У разі дотримання вимог до публікації журналу, рукопис статті передається технічному редактору, який надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора або авторів (відбувається процес кодування статті).

Усі статті, подані для публікації, підлягають подвійному  сліпому  рецензуванню  на щонайменше двома рецензентами, які є експертами в науковій галузі конкретної статті.

Члени редакційної колегії рекомендують рецензентами осіб, які є експертами в науковій галузі конкретної статті та мають публікації за тематикою статті. Члени редакційної колегії також можуть бути рецензентами.

Закодована стаття надсилається електронною поштою рецензентам.

Рецензенти мають дотримуватися найкращих міжнародних практик рецензування, зокрема Рекомендацій для рецензентів від Європейської асоціації наукових редакторів,  Web of Science  Academy, вимог цього видання. 

Рецензенти зобов’язані якнайшвидше повідомити редактора та/або редакцію про всі можливі конфлікти інтересів. Вони також мають дотримуватися принципу конфіденційності під час роботи з рукописом статті, зокрема, не використовувати та/або не відтворювати її повністю або частково будь-де, а також не розголошувати інформації про звернення редакції щодо рецензування. 

Строк рецензування для рецензентів становить три тижні.

Рецензентами заповнюються типові форми рецензії та вибирається один з варіантів:

  • рекомендовано до публікації;
  • рекомендовано до публікації після доопрацювання;
  • не рекомендовано до публікації.


У разі відмови або необхідності доопрацювання, рецензент має надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення та  написати обґрунтовані коментарі та пояснити авторам, як вдосконалити статтю.

Редактори мають право не повідомляти авторові тих  коментарів, які містять суб’єктивну оцінку положень рукопису, або образи.

Редактори є посередниками у всіх обговореннях між авторами та рецензентами під час  рецензування статті перед публікацією. Якщо згоди досягти неможливо, редактори можуть запросити додаткових рецензентів. 

Відповідальний редактор має право повернути рецензію на доопрацювання  якщо рецензент не дотримався встановлених Рекомендаціями для рецензентів вимог, що зазначені вище або рецензія містить двозначні зауваження. У разі істотних зауважень до рецензента, редактор має право виключити рецензента з переліку осіб, до яких звертається видання, та/або повідомити про його дії за місцем його афіліації.    

Рецензенти не здійснюють структурного чи мовностилістичного  редагування рукопису, але, за потреби, повідомляють про редакторські проблеми  авторів і редакторів журналу у відповідному блоці рецензії.

Рекомендації рецензентів направляються електронною поштою технічному редактору. Статті, які потребують доопрацювання, надсилаються авторам з конкретними рекомендаціями для поліпшення якості матеріалу без ідентифікації рецензентів.

Після цього рукопис статті  повертають авторові / авторам разом із коментарями і пропозиціями рецензентів щодо вдосконалення статті та рекомендаціями редакторів, якщо такі є. Автору дається на доопрацювання рукопису два тижні  (14 календарних днів).

Автор повторно надсилає редакції доопрацьовану версію статті разом із чіткими відповідями на зауваження рецензентів. Усі зміни автор має виділити в тексті статті.

Відповідальний редактор безпосередньо оцінює якість змін або передає статтю рецензентам  на повторне оцінювання.  Строк повторного оцінювання  рецензентом не повинен перевищувати два тижні.

У разі другого раунду рецензування рецензента можуть попросити оцінити доопрацьовану версію рукопису з огляду на рекомендації рецензента, подані під час першого раунду рецензування.

Рецензенти повинні чітко та аргументовано висловлювати свою точку зору, бути ввічливими та конструктивними у своїх рекомендаціях. 

На всі коментарі рецензента автор має відповідати згідно з пунктами рецензії. 

Журнал дозволяє максимум два раунди рецензування рукопису.  У разі повторного негативного результату рецензування, стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція враховує коментарі рецензентів, але остаточне рішення щодо публікації статті ухвалює  головний редактор журналу. Головний редактор може винести остаточне рішення про публікацію статті на засідання редакційної колегії.

Рішення редколегії повідомляється автору. Редакція журналу не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Подальша робота зі статтею, що була прийнята до публікації, здійснюється редакційною колегією відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

Рецензії та рекомендації для кожної статті зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня публікації номера журналу, у якому розміщена рецензована стаття.

Авторські апеляції / Authors’s appeal

Автори можуть оскаржити відмову в публікації. Процедуру такого оскарження описано у пункті “Заяви та апеляції ” Редакційної політики журналу.

Подати статтю