ISSN 2413-5372, Свідоцтво про державну перереєстрацію КВ №25381-15321 ПР від 07.01.2023 р.
Search

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА"

Інформація для автора

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Мова статті: українська, англійська.

Стаття подається до редакції журналу мовою оригіналу. Статті англійською мовою, які були перекладені з української, мають супроводжуватися документом з текстом мовою оригіналу, оформленому відповідно до встановлених вимог. Такі статті попередньо проходять в редакції перевірку якості перекладу.

У разі неналежної якості мови, стаття повертається на доопрацювання. Редакція журналу пропонує авторам послугу перекладу їхніх статей англійською мовою за запитом автора.

Обсяг статті: рекомендовано від 3000 слів до 10000 слів, включно з анотаціями, рисунками, таблицями, графіками та бібліографією.

Формат файлу з рукописом:  MS Word (*.doc, *.docx)

Орієнтація сторінок: книжкова

Формат сторінок: А4

Шрифт: Times New Roman

Поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см

Міжстроковий інтервал: 1,0

Розмір шрифту: 12 pt

Абзац: 1,25

Вирівнювання основного тексту статті: за шириною сторінки.

Список літератури: Times New Roman, 10 pt, інтервал 1,0; англійською та українською мовами; при перекладі використаних джерел англійською, використання транслітерації неприпустиме.

Таблиці, рисунки, графіки, формули:

 • повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та розміщені безпосередньо в тексті, там, де вони мають бути за змістом (а не наприкінці документа).
 • формули мають бути створені в редакторі формул Equation Editor або MathType Equation.
 • рисунки та графіки повинні бути розташовані по центру, обтікання зображення текстом не дозволяється.
 • рисунки супроводжують пояснювальними підписами (під рисунком, окремим абзацом), а таблиці — тематичними назвами. Підписи та назви мають відображати зміст зображень і таблиць, бути стислими й  інформативними. На кожен рисунок чи таблицю потрібно покликатися в основному тексті  статті та зазначати їхній порядковий номер, наприклад: (рис. 1), (табл. 2).


Додаткові вимоги до тексту статті:

 • усі абревіатури мають бути розшифровані при першому згадуванні в тексті. Абревіатуру потрібно вводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення і лише потім можна користуватися введеною абревіатурою;
 • усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу), обов’язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;
 • звітуючи про відсотки, чітко поясніть, що ви обрали за 100%. Якщо пишете про співвідношення, взамозв’язки тощо, то чітко поясніть, що і з чим ви порівнюєте.


ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ

Вимоги до структури та змісту статті відповідають положенням Національного стандарту України ДСТУ 7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках та Рекомендаціям ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

Елементи оформлювання статті

 • Індекс УДК. 
 • Цифровий ідентифікатор публікації (DOI).
 • Відомості про автора (авторів). 
 • Назва статті.
 • Анотація.
 • Ключові слова.
 • Основний текст статті.
 • Список літератури (References).


Індекс УДК

Універсальна десяткова класифікація (УДК) – це міжнародна багатомовна класифікаційна система, що об’єднує всі галузі знань. 

Визначити самостійно можна за покликанням.

Має бути зазначено з вирівнюванням по лівому краю.

Цифровий ідентифікатор публікації (DOI)

Цифровий ідентифікатор DOI присвоює видавець журналу, його розміщують окремим рядком під індексом УДК. 

Відомості про автора (авторів)

Перед поданням рукопису радимо детально ознайомитися з порядоком розміщення автора(ів) та вимогами до автора(ів) у розділі Політика авторства і співавторства.

Не допускається змінювати авторів статті на етапі її розгляду редакцією. 

У відомостях про автора мають бути такі елементи:

 • повністю прописані ім’я, по батькові та прізвище автора;
 • науковий ступінь;
 • вчене звання;
 • посада;
 • місце роботи автора на час дослідження (назва установи чи організації, структурні підрозділи установи та адреса)
 • назва країни;
 • контактна електронна адреса;
 • унікальний ідентифікатор автора досліджень ORCID ID. Створити ORCID можна на офіційному сайті https://orcid.org/.

Зазначається після DOI на початку статті з вирівнювання по центру. Приклад оформлення відомостей про автора наведено у файлі «Зразок для оформлення статті», який розміщено наприкінці сторінки.

Відомості про автора мають бути зазначені українською та англійською мовами. На початку статті відомості подаються мовою статті. Перекладені відомості про автора слід зазначати після бібліографічного опису.

Назва статті

Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

Нижче відомостей про автора (проміжок в два рядка), шрифт Times New Roman, кегль 14 з інтервалом 1,0, напівжирний, з вирівнюванням по центру сторінки.

Анотація

Після назви статті з проміжком в один рядок подається анотація. Обсяг анотації 200-300 слів. Анотація має бути українською та англійською мовами, шрифт Times New Roman, кегль 12 з інтервалом 1,0, курсив.

В анотації має бути відображено зміст статті, оскільки для більшості читачів вона буде основним джерелом інформації про ваше дослідження (багато баз даних містять лише назву й анотацію). 

Анотація має бути структурованою та містити такі структурні частини:

 • Передумови (коротко поясніть, чому ви проводили дослідження);
 • Цілі (на які запитання ви поставили собі за мету відповісти);
 • Методи (як ви проводили дослідження);
 • Результати (що ви виявили);
 • Висновки (основні дані, взаємозв’язки, поясніть основні результати своїх пошуків).

Зверніть увагу на Рекомендації ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

Ключові слова

Після анотації слід зазначити 4-8 слів або словосполучень через кому. Перед ключовими словами та після має бути проміжок в один рядок. Шрифт Times New Roman, кегль 12 з інтервалом 1,0, курсив.

! Відомості про  автора (авторів), назва статті, розширену анотацію та ключові слова статті англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей подають наприкінці статті після списку літератури.

Основний текст

Основний текст статті: Times New Roman, кегль 12 з інтервалом 1,0, звичайний.

Структура статті:

 • Вступ
 • Матеріали та методи
 • Результати та дискусія
 • Висновки
 • Подяки
 • Конфлікт інтересів

Наш журнал керується Рекомендаціями ЄАНР та використовує IMRAD-структуру. Це зручний та зрозумілий спосіб упорядкувати матеріал та надати йому чіткої форми.

Кожен елемент структури слід починати з нового рядка на виділяти напівжирним.

Вступ

У цій частині наукової статті вченим описується актуальна проблематика і формулюються основні питання, які будуть висвітлені під час дослідження. У вступу також є своя структура:

 • описується тема та її актуальність;
 • аналізуються останні дослідження та публікації з посиланнями на релевантні наукові видання;
 • зазначається мета дослідження;
 • перелічуються завдання, необхідні для досягнення мети;
 • наукова новизна роботи.

Посилання на літературу необхідно подавати у круглих дужках. В одному посиланні не варто цитувати більше 3-ох джерел.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Цей розділ не включено до обов’язкових елементів структури статті, оскільки він є факультативним. Частково питання цього розділу розкриваються у Вступі та у розділі дискусій, але автор може включити його до своєї статті за власним бажанням.

Розділ має містити результати досліджень науковців, що займались аналізом окремих аспектів досліджуваної теми. Кожне прізвище дослідника має обов’язково супроводжуватись відповідним посиланням зі списку використаної літератури.

Матеріали та методи

У розділі описуються основні етапи наукової роботи та обґрунтовується вибір використаних методів, прийомів, підходів чи дій, спрямованих на отримання нових наукових результатів дослідження. Пояснюються стратегії та критерії формування вибірки (якщо стаття містить емпіричну частину), зазначається експериментальна база дослідження.

Детально опишіть, як здійснювалось дослідження (наприклад, якщо ви у роботі даєте статистику, то опишіть як відбувався збір даних, критерії, походження аналізованого матеріалу, вибірка, кількість вимірювань, вік та стать учасників, обладнання, аналіз даних, статистичні тести, програмне забезпечення і тд.). Потрібно зважати на чинники, які могли вплинути на результати.

Цей розділ має надавати повну картину про хід дослідження у такий спосіб, щоб його могли повторити інші вчені, використовуючи ті ж матеріали та методи.

Результати та дискусія

Цей розділ висвітлює основний матеріал дослідження автор та демонструє результати досягнуті внаслідок дослідження. Для наочності застосовуються елементи візуалізації як графічних матеріалів, ілюстрацій, таблиць. Також, за допомогою аналізу, проводиться оцінка результатів з погляду важливості та достовірності. Варто уникати оціночних суджень, елементів опису методики та прямого повторення в тексті даних, наведених у таблицях і графічному матеріалі. Цифрові результати необхідно заокруглювати згідно з установленими правилами, враховуючи середню похибку досліду, довірчий інтервал або розподіл величин. Результати досліджень мають бути достатньо обґрунтованими, методологічно правильно представленими, мати новизну та практичну цінність.

Дискусія полягає у тому, що автор дає відповіді на запитання (зазначені у Вступі) та порівнює свої основні результати з вже наявними результатами робіт інших авторів на обрану тему: що спільного в отриманих результатах, які відмінності, хто розглядав інші аспекти проблематики тощо. Рекомендуємо зіставити результати свого дослідження не лише з дослідженнями українських авторів, а й з роботами вчених інших країн. Під час аналізу публікацій з обраної теми необхідно згадувати прізвища авторів та зазначати суть їх роботи. 

Висновки

У висновках слід наголосити на свої основних результатах і на практичному значенні свого дослідження. Дослівне дублювання з анотації неприпустиме. Також вкажіть перспективи подальших досліджень обраної теми. Зверніть увагу на моменти, які могли спричинити тривогу або були дуже важливими.

Подяки

Згадайте всіх людей, які зробили вагомий внесок у дослідження, але не є співавторами. Зазначте всі джерела фінансування.

Рекомендована форма: «Цю роботу виконано за підтримки Ради з медичних досліджень [номер гранту xxxx]». Якщо конкретного фінансування не було, використовуйте таке речення: «Це дослідження не отримало жодного гранту від жодної фінансової установи в державному, комерційному або некомерційному секторах» або вказуйте «Немає».

Конфлікт інтересів

Конфліктом інтересів вважається будь-який інтерес або відносини, які можуть бути сприйняті як такі, що впливають на об’єктивність автора. 

Якщо потрібно, то повідомте редакції про будь-які конфлікти інтересів, наприклад, фінансові або особисті зв’язки з виробником або з організацією, яка зацікавлена в поданій публікації.

Якщо конфлікту інтересів немає, то зазначається «Немає».

Список літератури (References)

Список літератури подається наприкінці статті у двох формах: «Список літератури і «References» (APA style references (7th Edition).

Спочатку подається список мовою оригіналу статті.

У References бібліографічний опис джерел не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) необхідно транслітерувати, а у квадратних душках подати переклад англійською мовою. Якщо вами було здійснено транслітерацію, то зазначити наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела:  [in Ukrainian], [in Chinish]  тощо. Наприклад: 

 • Pogoretskyi, M. (2007). Funktsionalne pryznachennia operatyvno-rozshukovoi diialnosti u kryminalnomu protsesi [Functional purpose of operational and investigative activities in criminal proceedings]. Arsis [in Ukrainian]. 

Посилання слід розташовувати у алфавітному порядку.

Усі посилання зі списку літератури мають бути наведені в тексті.

Для транслітерації українського джерела рекомендуємо використовувати: https://slovnyk.ua/translit.php

Зверніть увагу, що основою для юридичних посилань (закони, нормативні акти, судові справі і тд.) у стилі APA залишаються вказівки з The Bluebook.

Детальні вимоги та приклади оформлення бібліографічних записів за APA style references та формат покликань на джерела у тексті, наведено нами у документі прикріпленому нижче.

APA – міжнародний стиль оформлення
наукових публікацій

Зразок оформлення статті

ПОДАННЯ РУКОПИСУ

Під час подання рукопису до журналу автори повинні перевірити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Рукопис є оригінальною роботою, яка раніше не публікувалася та не перебуває на розгляді в іншому журналі (Політика антиплагітату та дублювання публікацій) (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Авторські оригінали статей написані грамотно українською або англійською мовами.
 • Стаття відповідає тематиці журналу (Тематика ВКС).
 • Відомості про автора(ів) двома мовами (українською та англійською).
 • Файли подання текстів статті є документами у форматі Microsoft Word.
 • Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора, а також містити рік та номер журналу до якого подається стаття, а також скорочену назву журналу. Наприклад: Поліщук_Стаття_2023_1_ВКС.
 • Бібліографічні посилання на електронні ресурси у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL та DOI.
 • Структура та оформлення основного тексту, таблиць, рисунків, списку бібліографічних посилань відповідає Вимогам до оформлення статті та шаблону статті розділу “Інформація для автора”.
 • Подаючи рукопис автори погоджуються з тим, що їхні статті будуть опубліковані у відкритому доступі за ліцензією Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).
 • Метадані статті були заповнені українською та англійською мовами, включаючи прізвища авторів великими літерами та назву, анотацію та ключові слова, як англійською, так і українською.
 • Усі згадані у тексті джерела враховано у Списку літератури / References.
 • Автор ознайомлений з Етикою та Політиками журналу.
 • Автор ознайомлений з Публічним договором (Офертою).


Процедура подання  
Натисніть кнопку «Подати статтю» та виконайте такі кроки:

 1. Заповніть інформацію про себе (ПІБ, телефон, email);
 2. Зазначте назву статті та коментарі для редакторів (за необхідності);
 3. Прочитайте уважно всі  необхідні розділи та поставте прапорці для позначення згоди;
 4. Завантажте файл статті, інформаційну довідку про автора(ів) та додаткові файли за необхідності (рецензія, витяг з протоколу);
 5. Натисніть надіслати та очікуйте відповідь.
 6. Якщо ви не отримаєте відповідь у зазначений строк напишіть нам на email.

 

Квитанцію (оригінал або електронну копію) про оплату публікації статті необхідно буде надіслати email на після розгляду рукопису.

Подати статтю