hhh1

 

Науково-практичний журнал "Вісник кримінального судочинства" включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачів наукових ступенів і вчених звань з юридичних дисциплін (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2015 року № 1021), а також до шести міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus International (ICV 2015: 31.56, Польща), Polska Bibliografia Naukova (Польша, PBN), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Academic Resource Index (ResearchBib, Японія), Citefactor Indexing (США), Scientific Indexing Services (США).

Співзасновники журналу "Вісник кримінального судочинства":

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Правова єдність".

Головний редактор: д.ю.н., проф. М.А. Погорецький.

Відповідальний редактор: к.ю.н. О.С. Старенький.

Статус видання: вітчизняне.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове, навчальне, юридичне.

Мови видання: змішаними мовами (українська, російська, польська, англійська, німецька, французька, іспанська).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: студенти, аспіранти, викладачі, практикуючі юристи, працівники правозахисних, правоохоронних і судових органів.

Програмні цілі (основні принципи): сприяння підвищенню науково-теоретичної, методичної кваліфікації науково-педагогічних працівників університету, інших вищих юридичних навчальних закладів й факультетів.

Завдання та основні цілі журналу – популяризація новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері кримінального судочинства, висвітлення актуальних проблемних питань теоретичного та практичного характеру, що виникають в сфері кримінального судочинства.

Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання: періодичність випуску − 4 рази на рік, 70х108 1/16. Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, список використаних джерел, анотації, ключові слова) не повинен перевищувати 25 сторінок формату А4 (Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5).

Вартість публікації: 50 грн за сторінку А4.

Рік заснування: 2015.